Laster tegen de Nieuwe Kadampa Traditie

Laster: De NKT is een sekte

Waarheid: De NKT is geen sekte maar een Mahayanaboeddhistische traditie. De definitie van sekte in de Chambers Dictionary is een "onorthodoxe of valse religie". Daar de NKT alleen de Mahayanaleringen van de vooraanstaande boeddhistische Meesters Atisha (982-1054 AD) en Je Tsongkhapa (1357-1419 AD) volgt, die terug te voeren zijn tot Boeddha Shakyamoeni zelf (500 vChr), is ze noch vals noch onorthodox.

Haar Interne Regels - die vele controlemechanismen en waarborgen bevatten met betrekking tot het gedrag, de verkiezing en het ontslag van de managers, leraren en spiritueel directeuren - beschermen ook tegen om het even welk extreem gedrag en zijn wettelijk bindend.

Laster: De NKT is sektarisch

Waarheid: De NKT is niet sektarisch omdat we alle religies respecteren en het recht van anderen om te kiezen wat ze willen beoefenen, terwijl wijzelf de leringen van onze Mahayanatraditie beoefenen. De NKT-IKBU bestudeert en beoefent haar eigen traditie zuiver maar heeft oprecht respect voor andere spirituele tradities - dit punt is inbegrepen in de NKT Interne Regel 8§3.

Laster: De NKT vereert een geest

Waarheid: Niet één persoon in de NKT vereert een geest. Het is bijgelovig, ongeïnformeerd en beledigend om te suggereren dat zij dit doen.

Sommige mensen suggereren dat de NKT-studenten en -leraren zo dom zijn dat ze zelfs niet weten dat ze een geest vereren maar denken dat ze op een Boeddha vertrouwen. Deze bewering is zowel neerbuigend als onwetend.

Net als bij alle boeddhistische tradities zijn de toevluchtsobjecten voor NKT-beoefenaars de Boeddha, de Dharma die hij onderwees en de Sangha (de spirituele gemeenschap) die deze leringen volgen. Aan het begin van alle lezingen en meditatiesessies reciteren we het Bevrijdend Gebed dat een door Geshe Kelsang geschreven lofuiting aan Boeddha Shakyamoeni is. Als boeddhisten nemen we nooit toevlucht in een object anders dan de Drie Juwelen: Boeddha, Dharma en Sangha.

Laster: De NKT heeft zich van de dalai lama afgesplitst

Waarheid: Sommige mensen zeggen dat de NKT zich heeft afgesplitst van de dalai lama, maar de dalai lama is de politieke leider van de Tibetanen in ballingschap en niet het hoofd van welke van de vier scholen van Tibetaans boeddhisme dan ook noch van het Mahayanaboeddhisme over het algemeen, dus is er niets om van af te splitsen. Hoewel hij beschouwd wordt als de belichaming van religie en politiek als een God-Koning door vele van huis uit Tibetaanse mensen, is hij niet de spirituele leider van alle Tibetanen, noch van alle Mahayanaboeddhisten, noch van de NKT.

Ook is een essentiële leerstelling van al het Mahayanaboeddhisme dat beoefenaars vrij zijn hun Spirituele Gids of spirituele leider te kiezen. Er is geen Paus van het boeddhisme.

Laster: NKT-beoefenaars zijn geen echte Gelugpa's

Waarheid: De waarheid is dat NKT-beoefenaars werkelijke Gelukpa's zijn. Diegenen die alleen Je Tsongkhapa's leringen volgen worden 'Gelugpa's' genoemd. De NKT is een zuivere Gelugpatraditie omdat (1) zij alleen je Tsongkhapa's leer onderwijst, (2) haar Overleveringslijngoeroe's vanaf je Tsongkhapa uitsluitend Gelugpa's zijn en (3) Geshe Kelsang's spirituele onderwijs en zijn kerngoeroe (Trijang Rinpoche) tot de Gelugpatraditie behoren.

In 1998 stelde Geshe Kelsang in een interview:

“Wij zijn zuivere Gelugpa's. De naam Gelugpa doet er niet toe, maar we geloven dat we de zuivere traditie van Je Tsongkhapa volgen. We bestuderen en beoefenen Lama Tsongkhapa's leringen en nemen wat de oude Kadampa Lama's en Geshe's deden als ons voorbeeld. Al de boeken die ik heb geschreven zijn commentaren op Lama Tsongkhapa's leringen. We proberen ons best te doen om het voorbeeld van de oude Kadampatraditie na te volgen en we gebruiken de naam Kadampa om mensen eraan te herinneren zuiver te oefenen.”

Laster: De NKT heeft zich afgescheiden van de voornaamste Tibetaans boeddhistische tradities, inclusief de Gelugpa

Waarheid: De NKT is een Mahayanaboeddhistische traditie met historische connecties met Tibet in plaats van met een Tibetaanse traditie. De reden hiervoor is dat Geshe Kelsang wenst dat NKT-beoefenaars altijd “Dharma presenteren op een manier die geschikt is voor hun eigen cultuur en samenleving zonder de noodzaak om de Tibetaanse taal en gewoonten over te nemen.” Wij reciteren bijvoorbeeld geen gebeden in het Tibetaans, beoefenen geen vertrouwen op orakels, erkennen geen Toelkoe's (geïncarneerde leraren), doen geen Lamadansen, gebruiken geen gebedswielen, gebedsvlaggen, enzovoort, wat allemaal voortkomt uit de Tibetaanse cultuur. Noch laten we ons in met welke politieke activiteit dan ook, inclusief Tibetaanse politiek zoals de campagne om Tibet te bevrijden.

Was het Tibetaans boeddhisme, toen het boeddhisme van India naar Tibet verhuisde,  een 'splintergroep' van de voornaamste Indiase tradities? Nee, het was een nieuwe ontwikkeling van Boeddha Shakyamoeni's leringen in Tibet en haar beoefenaars waren Tibetaanse (en geen Indiase) boeddhisten. Op dezelfde manier is de NKT een nieuwe ontwikkeling van Boeddha Shakyamoeni's leringen in de moderne wereld en zijn NKT-beoefenaars boeddhisten van alle nationaliteiten (en geen Tibetanen of Tibetaanse boeddhisten).

De NKT volgt de zuivere Gelugtraditie die is overgeleverd van Je Tsongkhapa (1357-1419 AD) en wiens leringen via een lijn van overleveringslijn-leraren kunnen worden teruggeleid naar Boeddha Shakyamoeni zelf. Daarom begon Kadampaboeddhisme in India, verbleef gedurende een bepaalde periode in Tibet en bloeit deze nu in het Westen.

Laster: De NKT wordt door veel andere boeddhistische groepen niet geaccepteerd

Waarheid: Dit is de waarheid. De afgelopen tien jaar hebben NKT-studenten en Centra duizenden incidenten van kritiek en discriminatie ervaren van andere boeddhistische groepen, vooral Tibetaanse, in de echte wereld of op het internet.

NKT-studenten en leraren zijn ervan beschuldigd vereerders van kwade geesten en sekteleden, en zelfs moordenaars en nazi’s te zijn. Zij zijn lastig gevallen, er is naar hen geschreeuwd en ze zijn op straat bespuugd, hen is toegang ontzegd tot andere Tibetaans boeddhistische organisaties, zij zijn af ervan weerhouden NKT-Centra te bezoeken of er naar terug te keren, zij zijn rechtstreeks of over de telefoon bedreigd, hun klassen werden afgezegd, hun Centra beschadigd, hun publiciteit weggehaald of beklad. Hen is toegang ontzegd tot online boeddhistische forums zoals E-Sangha.

Laster: De NKT is een degeneratie van het boeddhisme

Waarheid: De NKT is geen degeneratie van het boeddhisme. Omdat de NKT volledig de Mahayana boeddhistische leringen volgt van de grote boeddhistische Meesters Atisha (982-1054 AD) en Je Tsongkhapa (1357-1419 AD), die kunnen worden teruggeleid naar Boeddha Shakyamoeni zelf (500 BC), is zij noch vals, noch onorthodox, noch een degeneratie.

Laster: De NKT sluit uit en niet in

Waarheid: De NKT bevordert een traditioneel pad in plaats van een 'exclusief' pad – we zeggen nooit dat onze traditie de enige zuivere traditie is of dat zij beter is dan enige andere.

Geshe Kelsang heeft in juni 2008 gezegd:

“In de NKT bevorderen we een zienswijze die alle andere boeddhistische tradities evenals andere religies respecteert en we verheugen ons in hun deugdzame en goede activiteiten, maar we leggen er geen nadruk op ze allemaal te bestuderen, net zoals op een wetenschappelijk college religieuze studies niet worden benadrukt of op een medische school architectuur geen deel uitmaakt van het curriculum. Desondanks benadrukken wij het respecteren van alle andere religies en als mensen dit willen kunnen ze deze ook bestuderen.”

Laster: De NKT is fundamentalistisch

Waarheid: Dit is niet waar. De definitie van fundamentalisme in Wikipedia is “diepe en totale toewijdingaan een geloof in en een strikte naleving van een groep basisprincipes (vaak van religieuze aard), een reactie op vermeende compromissen tussen de leer en modern sociaal en politiek leven.

Fundamentalisme is daarom vasthouden aan een groep principes als reactie op de indruk dat deze principes teveel zijn gecompromitteerd door de moderne wereld. Dit is niet van toepassing op de NKT. Zoals alle boeddhisten proberen NKT-beoefenaars Boeddha's leringen te beoefenen zoals deze traditioneel aan hen werden overgedragen zonder hun eigen interpretatie erop te leggen of iets weg te laten; er is echter flexibiliteit in NKT Centra in de hele wereld om zich aan te passen aan de normen van de samenleving als dit noodzakelijk is om anderen te helpen, wat het tegengestelde is van fundamentalisme.

Laster: De NKT is tegen Rime

Waarheid: 'Rime' is de 'niet-sektarische' beweging binnen het Tibetaans boeddhisme. De NKT is ook niet-sektarisch. De werkelijke betekenis van niet-sektarisch, die de NKT volgt, is respect hebben voor andere tradities en ervan afzien deze te bekritiseren.

De dalai lama zegt dat om niet-sektarisch te zijn iemand leringen van alle tradities van het Tibetaans boeddhisme moet ontvangen en beoefenen. Omdat de NKT dit niet doet, wordt zij vaak ten onrechte bekritiseerd als 'sektarisch' en als tegen Rime te zijn.

Zoals hierboven verklaard, gelooft de NKT dat de effectiefste methode om spirituele realisaties te krijgen het zuiver beoefenen van één traditie is zonder deze te vermengen. Net zoals anderen het recht hebben tradities te vermengen als zij dit willen en niet bekritiseerd zouden moeten worden wanneer zij dit doen, zo hebben wij het recht om slechts één traditie te beoefenen zonder te worden bekritiseerd.

Laster: De NKT zegt dat zij de enige traditie van zuivere Dharma is

Waarheid: Dit is niet waar. Geshe Kelsang heeft gezegd dat de Dharma die wordt beoefend in de NKT zuiver is, omdat deze voortkomt uit Je Tsongkhapa's leringen. Dit is echter niet hetzelfde als te zeggen dat de NKT de enige zuivere traditie van boeddhisme is of dat andere tradities geen zuivere Dharma hebben.

Wat is zuivere Dharma? Volgens de traditie van Nalanda: “De Dharma is zuiver als deze het hele pad dat naar verlicht leidt onthult, elk punt foutloos presenteert en is overgeleverd via een ononderbroken overleveringslijn vanaf Boeddha Shakyamoeni.

Elke traditie van boeddhisme waarvan de leringen deze kenmerken bezitten is zuivere Dharma, niet alleen de NKT.

Laster: De NKT doet er verkeerd aan tegen de dalai lama te demonstreren

Waarheid: Het is de Western Shugden Society (WSS) die demonstraties tegen de dalai lama heeft georganiseerd, niet de NKT. De WSS is een ad hoc coalitie van Dorje Shoegdenbeoefenaars uit veel verschillende landen, met meer Tibetanen dan Westerlingen.

Laster: De NKT heeft in de jaren 90 in veel vooraanstaande publicaties slechte pers ontvangen

Waarheid: Dit is waar en het heeft ongelofelijke schade toegebracht aan de reputatie van de NKT. Echter, zelfs gangbare media kunnen bevooroordeeld zijn en fouten maken in hun verslaggeving. Vrijwel alle slechte pers kwam voort uit de valse beschuldigingen die werden verspreid door de dalai lama of zijn volgelingen als wraak op de voortzetting van de NKT van de Dorje Shoegdenbeoefening en haar moed om op te staan tegen het verbod van de dalai lama op deze oefening.

De artikelen in de Guardian, Independent en Newsweek die rondom dezelfde tijd verschenen waren allemaal beschamend bevooroordeeld ten gunste van de dalai lama en Tibet House, slecht onderzocht en vol met dezelfde pijnlijke beschuldigingen gebaseerd op de niet onderbouwde aanname dat de dalai lama de waarheid wel moest vertellen. Deze werden in die tijd ook punt voor punt weerlegd. Deze weerleggingen en brieven aan de redacteur (en de advocaten) verschijnen echter alleen sporadisch op het internet, terwijl de artikelen eindeloos zijn herhaald door NKT-tegenstanders, met de mantel van respectabiliteit die komt met de goede naam van deze publicaties.

Kijk alstublieft voor enige achtergrond bij deze drie artikelen hier:

The Guardian – Shadow Boxing on the Path to Nirvana 9th July 1996 by Madeleine Bunting

The Independent – Battle of the Buddhists 15 July 1996 by Andrew Bunting

Newsweek – Cult Mystery? 28 April 1997 by Tony Clifton

Laster: De NKT wenst de dalai lama te beschadigen en vernietigen

Waarheid: Dit is niet waar. De dalai lama is onze vijand niet. Het schaden van andere levende wezens gaat in tegen de leringen van Boeddha en elk voorschrift binnen de Kadampatraditie. Onze enige vijanden zijn de misleidingen in onze geest, zoals onwetendheid, boosheid en gehechtheid. Dorje Shoegdenbeoefenaars zoals in de NKT vragen simpelweg aan de dalai lama om te stoppen zichzelf en anderen te schaden door religieuze vrijheid te onderdrukken. We hebben nooit een enkele kwaadaardige intentie ten opzichte van hem geuit. We vragen alleen van hem dat hij beoefent wat hij preekt (tolerantie, respect voor verschillen, eenheid in verscheidenheid, etc.) door zijn verbod op de beoefening van Dorje Shoegden op te heffen.

Aan de andere kant heeft Geshe Kelsang sinds de jaren 90 vele beledigende brieven en doodsbedreigingen ontvangen van Tibetaanse organisaties en individuen. Hier is een voorbeeld van een brief die vraagt aan de Tibetaanse regering in ballingschap haar autoriteit te gebruiken om deze te stoppen, omdat het blijkt dat zij indirect verantwoordelijk was voor het organiseren ervan.

Laster: De NKT heeft geen foto's van de dalai lama in haar Centra

Waarheid: Dit is waar, maar daar is niets mis mee. Wij hebben geen afbeeldingen van de dalai lama op onze altaren, omdat we geen Tibetaanse Boeddhisten zijn en de dalai lama onze spirituele leider niet is. Wij hebben ook geen afbeeldingen van hem in onze aankomsthallen enzovoort, omdat hij onze politieke leider niet is.

Laster: De NKT vraagt haar studenten om de dalai lama (en andere tradities) te verwerpen

Waarheid: Dit is niet waar. Geen enkele NKT-Leraar heeft ooit zijn of haar studenten gevraagd de dalai lama te verwerpen of om andere tradities te verwerpen. Wij verwerpen de dalai lama niet; hij heeft ons verworpen! Hij heeft ons tien jaar geleden ernstig bekritiseerd in een artikel in Newsweek en hij heeft ook gezegd: “Geen Shoegdenbeoefenaar kan een vriend van mij zijn”. Hij staat Dorje Shoegdenbeoefenaars niet toe zijn leringen bij te wonen.

Geshe Kelsang heeft vaak gezegd dat iedereen keus heeft met betrekking tot wat zij geloven en beoefenen. Echter hij adviseert om, als we eenmaal onze traditie en onze Spirituele Gids hebben gekozen, hierop te vertrouwen, terwijl we andere boeddhistische en niet-boeddhistische tradities blijven respecteren en waarderen.

Laster: Dorje Shoegden is de belangrijkste oefening van de NKT

Waarheid: Dit is niet waar. Zoals in alle boeddhistische tradities is de belangrijkste oefening van de NKT het nemen van toevlucht tot de Drie Juwelen: Boeddha, Dharma en Sangha. Zoals in alle Mahayanaboeddhistische tradities is de belangrijkste oefening van de NKT ook het opwekken van bodhichitta. Omdat NKT-beoefenaars ook het Tantrische pad beoefenen in overeenstemming met de instructies van Je Tsongkhapa vertrouwen we op de Goeroe (Spirituele Gids), Yidam (Tantrische  persoonlijke Godheid) en Beschermer om onze bodhichittawens om verlichting te bereiken te vervullen. Deze zijn manifestaties van de Drie Juwelen, zoals verklaard door Je Tsongkhapa.

Onze belangrijkste Dharmabeschermer is de Wijsheidsboeddha Dorje Shoegden. We vertrouwen ook op andere Dharmabeschermers zoals Palden Lhamo, Mahakala, Kinkara en Kalarupa.

Hoewel het vertrouwen op Dorje Shoegden heel belangrijk is voor diegenen die proberen Je Tsongkhapa's zuivere traditie, en met name de Ganden mondelinge overleveringslijn, in stand te houden, is deze niet de belangrijkste oefening van de NKT.

Laster: De NKT is een afsplitsing van de FPMT

Waarheid: De NKT is geen afsplitsing van de FPMT. Geshe Kelsang werd niet door Lama Yeshe en Lama Zopa maar door zijn (en Lama Yeshe's) Leraar, Kyabje Trijang Rinpoche, in 1977 gevraagd om de residentieel leraar van het Manjoeshri Instituut te worden.

Dit is in het openbaar gezegd door zowel Geshe Kelsang als door Lama Zopa. De laatste zei dat hij en Lama Yeshe allebei wilden dat Geshe Kelsang de Leraar zou zijn, maar Lama Yeshe had het gevoel dat een verzoek alleen succesvol zou zijn als het kwam van Trijang Rinpoche. Geshe Kelsang heeft later gezegd dat hij op dat moment zelfs niet van het bestaan van de FPMT afwist en antwoordde op een verzoek van zijn Leraar.

Laster: De NKT is geïsoleerd van de bredere Tibetaans boeddhistische gemeenschap

Waarheid: Dit is waar. De reden waarom NKT-studenten niet welkom worden geheten door de Tibetaans Boeddhistische gemeenschap is omdat we Dorje Shoegdenbeoefenaars zijn en de dalai lama heeft gezegd:

Diegenen die Dholgyal (Shoegden) beoefenen kunnen geen vrienden van mij zijn”.

Omdat zij de zienswijze van de dalai lama volgen, hebben Tibetaans boeddhistische groepen zoals de FPMT en verschillende Kagyu- en Nyingmagroepen de NKT de laatste tien jaar buitengesloten. Zie het laatste segregatiebeleid van de FPMT. Het is de dalai lama die niets met de NKT te maken wil hebben, niet de NKT die geen wens heeft vrienden te zijn met de bredere Tibetaans Boeddhistische gemeenschap.

Laster: De NKT houdt vrijwillig afstand tot andere boeddhistische tradities

Waarheid: Dit is niet waar. Het is echter waar dat sommige andere boeddhistische tradities en unies de NKT hebben verworpen.

Omdat zij de zienwijze van de dalai lama volgen, hebben andere boeddhistische groepen verbonden met Tibet ons gedurende de laatste tien jaar buitengesloten. Het is de dalai lama die niets met ons te maken wil hebben, niet de NKT die geen wens heeft vrienden te zijn met de bredere Tibetaans boeddhistische gemeenschap.

Bijvoorbeeld als een gevolg van de recente, wettelijke en vreedzame demonstraties door de Western Shugden Society (WSS) tegen het verbod van de dalai lama op Dorje Shoegden heeft het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Netwerk van Boeddhistische Organisaties (NBO) gedreigd de NKT uit hun unie te verdrijven simpelweg omdat er NKT-leden in de WSS zitten.

Laster: De NKT denkt dat alle andere boeddhistische tradities hen willen schaden

Waarheid: Dit is niet waar. In het algemeen hebben we prima relaties met andere boeddhisten die niet worden beïnvloed door de politiek van de dalai lama en die hem niet zien als hun politieke en religieuze leider, zoals Theravada boeddhisten, de Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde, enzovoort.

Er is echter substantieel bewijs dat de andere Tibetaans boeddhistische tradities, omdat zij de politiek en de woorden van de dalai lama volgen, zich ertoe hebben gezet om de NKT te belasteren en haar groei te belemmeren. We hebben honderden getuigenissen van NKT-leraren en  -beoefenaars van wie de Centra en activiteiten zijn lastig gevallen door bijvoorbeeld de FPMT.

Eén van de top vijf internationale anti-lasterwet bedrijven heeft recentelijk zowel de NKT als alle laster tegen ons op het internet onderzocht en kwam tot de conclusie: “De Nieuwe Kadampa Traditie is een respectabele internationale organisatie van wie de reputatie ernstig is beschadigd.

Er zou ook moeten worden opgemerkt dat lang niet alle Tibetaans boeddhistische groepen tegen ons zijn. Er zijn veel Tibetaanse boeddhisten die vertrouwen op Je Tsongkhapa en Trijang Rinpoche's overleveringslijnleringen en Dharmabeschermer Dorje Shoegden in India, Tibet en in het Westen die veel waardering hebben voor de NKT. Er zijn ook verschillende Tibetaans boeddhistische groepen die hun eigen problemen hebben met de dalai lama en die dus niet met de wolven meehuilen en de NKT veroordelen voor het blijven vertrouwen op Dorje Shoegden en die opkomen voor Dorje Shoegdenbeoefenaars tegen het verbod van de dalai lama in.