Waarom we deze site hebben gemaakt

Meer dan 10 jaar is het Kadampa boeddhisme in het Westen in de vorm van de Nieuwe Kadampa Traditie - Internationale Kadampa Boeddhistische Unie (NKT-IKBU) onderwerp geweest van een groot aantal valse beschuldigingen. Het doel van deze website is om te proberen hierop te antwoorden met feiten en met de waarheid.

We proberen hier om het evenwicht te herstellen. Voorheen, omdat Kadampa-studenten passief zijn gebleven en deze laster niet hebben beantwoord, heeft deze zich zonder tegenkracht opgehoopt. Ons doel van deze website is om enige neutraliteit te herstellen.

Wat is de Nieuwe Kadampa Traditie?

Kadampaboeddhisme is een Mahayanaboeddhistische school die is gesticht door de grote Indiase boeddhistische Meester Atisha (982-1054). 'Ka' verwijst naar Boeddha Shakyamoeni's leringen en 'dam' naar de speciale Lamriminstructies van Atisha, bekend als de 'Stadia van de Pad naar verlichting'. Door hun kennis van al Boeddha's leringen in hun oefening van Lamrim te integreren en door deze in hun dagelijkse leven te integreren, worden Kadampa boeddhisten aangemoedigd om Boeddha's leringen te gebruiken als praktische methoden om hun dagelijkse activiteiten te transformeren in het pad naar verlichting en zo hun liefde, mededogen en wijsheid te vergroten.

De Kadampatraditie werd later in heel Tibet verkondigd door Je Tsongkhapa en zijn volgelingen, die bekend stonden als de 'Nieuwe Kadampa's'. De Nieuwe Kadampa Traditie – Internationale Kadampa Boeddhistische Unie (NKT-IKBU) is een associatie van meer dan 1100 boeddhistische Centra en groepen die hun inspiratie en leiding putten uit het voorbeeld van de oude Kadampaboeddhistische Meesters en hun leringen, zoals gepresenteerd in de moderne wereld door Eerwaarde Geshe Kelsang Gyatso. Zie voor meer informatie: www.kadampa.org.

Het doel van de NKT-IKBU is om praktische hulpmiddelen te introduceren die mensen met elke achtergrond kunnen helpen om problemen op te lossen en geluk te vinden. Zoals Geshe Kelsang Gyatso, de Algemene Spirituele Directeur, zegt:

“Onze intentie bij het onderwijzen van Dharma is niet alleen maar om het boeddhisme te verspreiden. We proberen de mensen van deze wereld te helpen door hen speciale methoden te geven om hun dagelijkse problemen op te lossen en om het blijvende geluk van bevrijding te bereiken. Op zichzelf is het bloeien van de Boeddhadharma niet belangrijk, tenzij het anderen helpt. Dit is het belangrijkste doel van het boeddhisme.”

Waarom moet een respectabele boeddhistische traditie zichzelf verdedigen?

De NKT-IKBU is succesvol geweest in het brengen van Boeddha's leringen naar het Westen en deze leringen hebben de levens van honderdduizenden mensen positief beïnvloed. Als een nieuwe ontwikkeling in het Westen heeft zij aanloopproblemen gehad – sommige te voorzien, sommige niet. De NKT-IKBU probeert te leren van haar fouten en is niet onwelwillend om hierop gewezen te worden. Onze uitdagingen zijn niet ongelijk geweest aan die van andere Westerse boeddhistische organisaties.

Toch toen één van de top vijf anti-lasterwet bedrijven in de wereld recentelijk zowel de NKT-IKBU als alle laster tegen haar op het internet onderzocht, kwam deze tot de conclusie: “De Nieuwe Kadampa Traditie is een respectabele internationale organisatie van wie de reputatie ernstig is beschadigd.”

Deze website is nodig omdat, bijna ongelofelijk, studenten en leraren van de Nieuwe Kadampa Traditie ervan beschuldigd zijn geestenaanbidders, sekteleden en zelfs moordenaars te zijn. Ze zijn beschuldigd van het vernietigen van de gezondheid en het leven van anderen, zelfs van het veroorzaken van de uitbraak van mond en klauwzeer in Groot Brittannië. Zij zijn lastig gevallen en er is naar hen geschreeuwd, aan hen is de toegang ontzegd tot andere Tibetaans boeddhistische organisaties en online boeddhistische forums, ze zijn bespuugd en bedreigd.

Zalen werden niet langer aan hen verhuurd, hun Centra werden beschadigd, hun publiciteit weggehaald of beklad. Sommige Tibetaanse beoefenaars dragen beschermkoorden, zingen en maken moedras (handgebaren) wanneer ze alleen maar een Kadampa tegenkomen. Dezelfde negatieve roddels en verdachtmakingen worden telkens opnieuw op het internet herhaald totdat mensen erin gaan geloven. Dit is grotendeels te wijten is aan het smaadwerk van enkele individuen die bezig zijn met een lastercampagne en die erkennen dat ze graag willen dat de Nieuwe Kadampa Traditie vernietigd wordt. Websites die de naam van de traditie plagiariseren slaan smadelijk en tweedracht zaaiend materiaal op, zelfs al is dit materiaal bevooroordeeld of jaren geleden al in diskrediet gebracht.

Al deze activiteiten brengen door de NKT te marginaliseren en te demoniseren een splitsing teweeg in de huidige boeddhistische Sangha. Veel tegenstanders van de NKT voelen zich helaas gerechtvaardigd in hun handelingen omdat zij de dalai lama volgen, die om politieke redenen veel van de geruchten tegen de NKT, zoals dat wij geestenvereerders en sekteleden zijn en  mensen schaden, zelf is begonnen. Vanwege de intense en soms blinde loyaliteit van mensen aan de dalai lama, riepen deze geruchten haat ten opzichte van de NKT op en begonnen deze zo een eigen leven te leiden. De dalai lama heeft een onaantastbare reputatie en dus hebben veel mensen hem met betrekking tot de NKT vanzelfsprekend geloofd zonder verder onderzoek te doen.

Dit alles is natuurlijk erg verontrustend voor vele NKT-beoefenaars die vaak als gevolg daarvan de traditie verlaten, zelfs al is die beslissing gewoonlijk erg pijnlijk voor hen. Het is te begrijpen dat nieuwe mensen NKT-meditatielessen in de eerste plaats al niet bijwonen als ze de valse beschuldigingen dat de NKT een sekte is en een geest vereert, enz. tegenkomen en geloven. Van velen die in de NKT blijven wordt hun geloof op de proef gesteld en als ze niet waakzaam zijn, subtiel ondermijnd door het voortdurend moddergooien en de roddel.

Hoewel we niet beweren volmaakt te zijn, is het een feit dat we geen sekte zijn, dat we geen geest vereren en nooit ook maar één persoon met opzet door onze oefeningen hebben gekwetst. Wat de NKT doet, is het Mahayanaboeddhisme onderwijzen, gemotiveerd door de wens om anderen te helpen. Zoveel blijkt duidelijk uit onze websites zoals www.kadampa.org en uit de vele duizenden Kadampabeoefenaars die nog steeds erg gelukkig zijn met de traditie. Op deze site willen we elke laster en aantijging met de waarheid en feiten beantwoorden in de hoop en biddend dat de betrokkenen dan beter geïnformeerd zullen zijn en dus beter in staat zullen zijn het ondermijnen van hun geloof en het vernietigen van hun vertrouwen te weerstaan.

We weten ook dat er fouten zijn gemaakt en we hebben oprecht spijt van deze fouten en we proberen eerlijk ervan te leren (zowel als individuen en als organisatie met de hulp van de Interne Regels).

We proberen hier om het evenwicht te herstellen. Eerder, omdat Kadampa-studenten passief zijn gebleven en deze laster niet hebben beantwoord, heeft deze zich zonder tegenkracht opgehoopt. Ons doel van deze website is om enige neutraliteit te herstellen. Gedurende een lange tijd hebben diegenen die vermeld worden op Achter de leugens ons op verschillende manieren en onder verschillende schuilnamen onophoudelijk aangevallen. We verduidelijken simpelweg wie zij zijn en wat zij hebben gedaan en we zijn welwillend om alle fouten waarover we te horen hebben gekregen uit hun profielen te verwijderen.

Als u om het even welke zorgen heeft over de NKT als gevolg van iets wat u op het internet heeft gelezen, van Tibetaans boeddhistische groepen heeft gehoord of uit uw eigen persoonlijk ervaring, laat ons dit dan alstublieft weten en dan zullen we ons best doen om hierop in te gaan. In plaats van automatisch aan te nemen dat wat u leest op deze websites de waarheid is, vragen wij u om de NKT alstublieft het voordeel van de twijfel te geven, totdat u de tijd heeft gehad om meer uit te zoeken. Onderzoek de kwestie met een open geest alstublieft zelf of door ons privé een email te sturen indien u dit wenst.

Om laster aan te melden, neem alstublieft contact op met [email protected] om te communiceren met het NKT-IKBU PR team.

Als u om het even welke zorgen of klachten heeft over de NKT-IKBU organisatie, leraren of managers, voel u alstublieft vrij om een email te sturen naar [email protected], of bel [+44] (0) 1229-588-533 en vraag naar een vertegenwoordiger van de Education Council die in overeenstemming met de Interne Regels 4.7 en 12 eerlijk met uw zorgen om zal gaan.

We kunnen niet garanderen dat we al de antwoorden hebben op uw zorgen, maar we zullen onze eerlijke best doen om te helpen de kwestie te verhelderen en vervolgens kunt u, op basis van het hebben van verschillende invalshoeken, tot een conclusie komen. De NKT is niet volmaakt en we verwelkomen het uw bezorgdheden te lezen als een middel dat ons helpt onszelf te verbeteren en het beter te doen in de toekomst.

Dank U.